Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 1/2014
Ημερομηνία απόφασης: 2014-01-13
Αριθμός πρακτικού: 1/2014

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας