Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 3/2014
Ημερομηνία απόφασης: 2014-04-09
Αριθμός πρακτικού: 3/2014

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας