Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 11/2013
Ημερομηνία απόφασης: 2013-11-26
Αριθμός πρακτικού: 8/2013

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας