Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 2/2014
Ημερομηνία απόφασης: 2014-01-28
Αριθμός πρακτικού: 2/2014

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας