Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 01/2013
Ημερομηνία απόφασης: 2013-01-15
Αριθμός πρακτικού: 01/2013

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας