Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 09/2012
Ημερομηνία απόφασης: 2012-09-27
Αριθμός πρακτικού: 07/2012

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας