Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 76/2019
Ημερομηνία απόφασης: 2019-05-16
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9ΞΣΧΩΗΖ-9ΕΑ
Αριθμός πρακτικού: 15/2019

Συνημμένο αρχείο: 76_apofasi_2019_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής