Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: "Σίτιση των Δημοτικών
παιδικών σταθμών του Δήμου Ωραιοκάστρου"
  προϋπολογισμού   236.788,53 ευρώ.

 

pdf 1. Περίληψη διακήρυξης  

pdf 2. Αναλυτική διακήρυξη

pdf 3. Προϋπολογισμός      

pdf 4. Τεχνικές προδιαγραφές

pdf 5. Συγγραφή υποχρεώσεων

doc 6. Υπόδειγμα προσφοράς                                          

Print Friendly, PDF & Email