Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 29/2011
Ημερομηνία απόφασης: 2011-08-30
Αριθμός πρακτικού: 07/2011

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής