Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 257/2010
Ημερομηνία απόφασης: 2010-07-22
Αριθμός πρακτικού: 11

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου