Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.«Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού
Πρόνοιας & Αλληλεγγύης  Δήμου
Ωραιοκάστρου»

Ανακοινώνει

 Την
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΣΟΧ 1/2012, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για τις
εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες,
με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

pdf Δείτε την Περίληψη της Ανακοίνωσης

pdf Δείτε την Ανακοίνωση

pdf Δείτε το Παράρτημα

doc Έντυπο Αίτησης

Print Friendly, PDF & Email