ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Ωραιόκαστρο, 14-01-2016
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                            Αριθμ. Πρωτ: 810
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

 

Ταχ. Δ/νση: Κομνηνών 76
Τ.Κ 570 13 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
Πληροφορίες: Κλεισιάρη Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 2313-304035,4082
Φαξ: 2310-697897
Email: grammateia-ds@oraiokastro.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του αρθ.26 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.“(ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-11),
2.. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
3. Τις διατάξεις της υπ΄αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
5. Τις διατάξεις της υπ΄αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21506/4-11-11 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ,
6 Τις διατάξεις της υπ΄αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-11 Εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ,
7. Την ανάγκη ορισμού της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι 5.869, 41 € για το έτος 2016, σύμφωνα με το αρ. 26 του Ν. 4024/2011.

 

Γνωστοποιούμε ότι η Διοικητική υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου (Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου), την Τρίτη, 19-01-2016 και ώρα 10:00, θα διεξάγει δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για τον ορισμό της ανωτέρω επιτροπής.

 

Η Επιτροπή κλήρωσης ορίζεται ως ακολούθως:
1. Δόσιου Πολυξένη, Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών,
2. Κλεισιάρη Ευαγγελία , Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου,
3.Ζαχαριάδης Πραξιτέλης, δημοτικός υπάλληλος – γραμματέας Πολ. Οργάνων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email