Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 24/2011
Ημερομηνία απόφασης: 2011-07-22
Αριθμός πρακτικού: 06/2011

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής