Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 109/2019
Ημερομηνία απόφασης: 20190730
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ72ΑΩΗΖ-1Ο0
Αριθμός πρακτικού: 23/2019

Συνημμένο αρχείο: 109_apofasi_2019_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής