Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 112/2010
Ημερομηνία απόφασης: 2010-03-02
Αριθμός πρακτικού: 3

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου