Α.

Δικαιολογητικά για άδεια Λούνα Πάρκ – Τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων – & λοιπές παρεμφερείς διατάξεις

Άρθρο 81 Ν.3463/06 και Εγκύκλιος 51/06

 1. Αίτηση για προέγκριση – άρθρο 2 ΚΥΑ 10551/07( σχετ. δικαιολογητικά)
 2. Παράβολο 300,00 €
 3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 4. Υπεύθυνη δήλωση ( χορηγείται από την Υπηρεσία μας)
 5. Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε ή Ε.Π.Ε ή θεωρημένο από το πρωτοδικείο για Ο.Ε ή Ε. Ε – δήλωση ορισμού για τον εκπρόσωπο της εταιρείας & δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.
 6. Βεβαίωση της Πολεοδομίας για την χρήση Γης.

Β.

Δικαιολογητικά για άδεια εγκατάστασης

 1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 2. Γνωμάτευση κτηνιάτρου της αρμόδιας οργανικής μονάδας Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονομικής καταλληλότητας των ζώων.
 3. Γνωμάτευση του Συμβουλίου περί θεάτρων & κινηματογράφων, αν πρόκειται για  λούνα πάρκ – τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων – αρμόδια είναι η υπηρεσία να διαβιβάσει τα δικαιολογητικά στην επιτροπή για την γνωμάτευση
 4. Οποιοδήποτε έγγραφο που να αποδεικνύεται η μίσθωση ή κυριότητα του οικήματος θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ
 5. Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής  για την καλή εγκατάσταση & λειτουργία των παιχνιδιών
 6. Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής περί ασφαλείας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 7. Έναρξη ή μεταβολή επιτηδεύματος από την Δ.Ο.Υ

Ο χρόνος άσκησης υπαιθρίου – πλανοδίου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις Νόμων & Π. Δ/των   που ισχύουν μέχρι σήμερα δεν δύναται να υπερβαίνει δύο (2) συνεχόμενους μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι υπάρχει άσκηση υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου & εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις.

 

Print Friendly, PDF & Email