Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 108/2019
Ημερομηνία απόφασης: 20190730
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΘΤΖΩΗΖ-Σ5Κ
Αριθμός πρακτικού: 23/2019

Συνημμένο αρχείο: 108_apofasi_1_2019_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής