Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 272/2023
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 635ΝΩΗΖ-ΝΚΥ
Αριθμός πρακτικού: 31/2023

Συνημμένο αρχείο: 272ada.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής