___________________________________
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNIQUES FOR IMPROVING DRINKING WATER QUALITY IN URBAN AREAS” ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “Aqua-lity” ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ποσοστό 85% και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 15%

interreg logo

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων του έργου ” Aqua-lity” », προϋπολογισμού δαπάνης συνολικής 58.000,00€ με ΦΠA και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής .

Πατήστε εδώ για την περίληψη διακήρυξης

Πατήστε εδώ για τη διακήρυξη

Print Friendly, PDF & Email