2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π.1.1 ΤΟΥ ΓΠΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Β2΄ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό εκπόνηση μελέτη «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής Περιοχών Επέκτασης Ωραιοκάστρου όπως εμφανίζονται στο διάγραμμα Π1.1 του ΓΠΣ Ωραιοκάστρου» του Δήμου Ωραιοκάστρου
2. Την με αριθ. πρωτ. 15582/2-7-2015 Εντολή Έναρξης του Β2΄ Σταδίου της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής Περιοχών Επέκτασης Ωραιοκάστρου όπως εμφανίζονται στο διάγραμμα Π1.1 του ΓΠΣ Ωραιοκάστρου».
3. Τις παραγράφους 5 και 6 του αρθ. 12 του Ν. 1337/83 για επέκταση των Πολεοδομικών Σχεδίων
4. Την με αρ. πρωτ. 93027/7188/15.11.1994 (Φ.Ε.Κ.877/τ.Β’/1994) απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για το χρόνο και τρόπο δημοσιότητας της πρόσκλησης για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους φερόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται στις ανωτέρω περιοχές να προσέλθουν στο κτίριο Ιωάννη Καποδίστρια/ Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου προκειμένου να λάβουν γνώση των στοιχείων του Β2΄ Σταδίου του Πολεοδομικού σκέλους της μελέτης και συγκεκριμένα των περιοχών επέκτασης Ωραιοκάστρου όπως εμφανίζονται στο διάγραμμα Π.1.1 του ΓΠΣ Ωραιοκάστρου και να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις τους κατά του περιεχομένου του Β2΄ Σταδίου της μελέτης, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την 7/12/ 2015.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΑΒΟΤΣΗΣ

Print Friendly, PDF & Email