Ωραιόκαστρο,
11-05-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Ω αντιλαμβανόμενο το διαφαινόμενο πρόβλημα λειτουργίας του Κολυμβητηρίου εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού αντίστοιχων ειδικοτήτων στο Δήμο Ωραιοκάστρου, έλαβε, χωρίς να αναμένει την προβλεπόμενη εγκύκλιο για τον Προγραμματισμό Προσλήψεων έτους 2012, την υπ. αριθμ. 24 /27-03-2012 απόφαση(ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΛΠ7-Χ2Χ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού εποχικών, περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών έτους 2012 για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου».

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης με το υπ. αριθμ. πρωτ. 24426/03-05-2012 έγγραφο της αναφέρει τα εξής

«…δεν μπορούμε να προβούμε στον έλεγχο νομιμότητας της αριθμ. 24/2012 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Ω που αφορά στο αντικείμενο του θέματος, διότι αναμένουμε την εγκύκλιο του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού έτους 2012, ώστε να λάβουμε γνώση του περιεχόμενου της…»

«…προκειμένου να καλύψετε προσωρινά την ανάγκη σας μπορείτε να κάνετε χρήση του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει του δύο μήνες …Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του άρθρου αυτού θα πρέπει να λάβετε νέα απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης…»

Η Διοίκηση του Δήμου ήταν αδύνατον να λάβει νωρίτερα απόφαση για την πρόσληψη διμήνων επειδή η διαδικασία έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σχέση εργασίας εντάχθηκε στην έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 με την παρ. 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/14-03-2012.

Η ως άνω διάταξη τροποποιήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/11-04-2012 και αποσαφηνίστηκε ότι δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280) για πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σχέση εργασίας.

Κατά την ημέρα δημοσίευσης του Ν. 4071/2012 δηλαδή την 11η -04-2012, ο οποίος επέτρεπε στο Δήμο και στα Ν.Π.Ι.Δ & Ν.Π.Δ.Δ να πάρουν απόφαση Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα για την πρόσληψη διμήνων, εκδόθηκε το υπ. αριθμ. 40/2012 Προεδρικό
Διάταγμα διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης εκλογών.

Επαναλαμβάνουμε πως, ο Δήμος και τα Ν.Π.Ι.Δ & Ν.Π.Δ.Δ από 12-04-2012 έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται να εκδώσουν πράξεις προπαρασκευαστικές ή τελικές που αφορούν στο διορισμό ή στην πρόσληψη προσωπικού (εγκύκλιος ΥΠ. Δ.Μ.&ΗΔ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ.9575/18.04.2012).

Η Διοίκηση του Δήμου, έχοντας προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες και απαραίτητες από τη νομοθεσία διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, ζητά την κατανόηση των πολιτών για τις καθυστερήσεις στην έναρξη λειτουργίας του κολυμβητηρίου. Υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχει απλήρωτος εργαζόμενος στο Δήμο Ωραιοκάστρου.

Print Friendly, PDF & Email