ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καλεί κάθε
ενδιαφερόμενο φυσικό  ή νομικό πρόσωπο
που είναι σε θέση να προμηθεύσει  τον
Δήμο με τα παραπάνω είδη, να εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική οικονομική προσφορά
για το σύνολο των ομάδων και των ειδών, στα γραφεία του Δήμου, μέχρι και την Τρίτη
30-09-2014. Παρακαλούμε οι
προσφερόμενες τιμές να αναγράφονται στο συνημμένο υπόδειγμα προσφοράς

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την
προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των  12.658,60
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τους
αντίστοιχους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων.

 Α/Α

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(ΜΕ Φ.Π.Α.) ΣΕ ΕΥΡΩ

1

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

3.001,14 €

2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΎΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ω.)

 474,60 €

3

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.)

1.196,18 €

4

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
(Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.)

2.991,35 €

5

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2.999,29  €

6

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1.996,04 €

 

Την προσφορά σας μπορείτε να υποβάλετε στο γραφείο
προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 8.30 έως τις 14.00.

            Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313304058/86/78

Συνημμένα αρχεία: doc 1.Τεχνικη Έκθεση

                          doc 2.Υποδείγματα προσφοράς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email