Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 17/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210226
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΑ8ΑΩΗΖ-1Α0
Αριθμός πρακτικού: 3/2021

Συνημμένο αρχείο: 17_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου