Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 273/2019
Ημερομηνία απόφασης: 20190918
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ0ΤΖΩΗΖ-ΥΛΔ
Αριθμός πρακτικού: 16/2019

Συνημμένο αρχείο: 273_apofasi_2019_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου