Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 144/2019
Ημερομηνία απόφασης: 20191024
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6Η6ΝΩΗΖ-Β86
Αριθμός πρακτικού: 30/2019

Συνημμένο αρχείο: 144_apofasi_2019_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής