Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 16/20011
Ημερομηνία απόφασης: 2011-05-26
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 16225
Αριθμός πρακτικού: 08/2011

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής