Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 7/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210629
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6Α6ΘΩΗΖ-8Ψ2
Αριθμός πρακτικού: 5/2021

Συνημμένο αρχείο: 7_apofasi_2021_kw.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Ωραιοκάστρου