Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 16/2011
Ημερομηνία απόφασης: 2011-12-22
Αριθμός πρακτικού: 10/2011

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Κοινότητας Μεσαίου