ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ

Συν/να Αρχεία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ (σε word)

ΤΕΥΔ (σε pdf)

Print Friendly, PDF & Email