Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 35/2008
Ημερομηνία απόφασης: 2008-01-22
Αριθμός πρακτικού: No1

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου