ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
dimarxos@oraiokastro.gr

Τρίτη 01.12.2015

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το Στρατηγικό Σχέδιο
του δήμου Ωραιοκάστρου

Το Στρατηγικό Σχέδιο του δήμου Ωραιοκάστρου για την περίοδο 2015 – 2019 ψήφισε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του στις 16-11-2015 το δημοτικό συμβούλιο.

Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί την Α’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και εκπονήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή με την υποστήριξη της υπηρεσίας προγραμματισμού και τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3852/2010, Π.Δ 89/2011). Στην Β’ Φάση που θα ακολουθήσει, θα περιλαμβάνεται ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός των δράσεων του δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης του δήμου για την περίοδο 2015-2019. Σκοπός του είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής.

Η Α’ Φάση περιλαμβάνει το όραμα, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τη στρατηγική του δήμου. Πιο αναλυτικά, στην Α’ Φάση περιγράφεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής του δήμου, σε σχέση με τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, αναπτυξιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά της, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων.

Στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, περιγράφονται, τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες των υπηρεσιών καθώς και οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί από διαφόρους εξωγενείς παράγοντες. Η αξιολόγηση καταλήγει στη διατύπωση των κρισίμων ζητημάτων τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν την περίοδο 2015-2019. Για τη διατύπωση των κρισίμων ζητημάτων ελήφθησαν υποψήφιοι κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Στη συνέχεια, διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή και προσδιορίζεται η στρατηγική του δήμου, δηλαδή οι στόχοι που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του οράματος του.

Το όραμα αποτελεί μια συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης στην περιοχή του δήμου, για την επόμενη πενταετία, ενώ ο προσδιορισμός της στρατηγικής γίνεται με τον καθορισμό στόχων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Στρατηγικό Σχέδιο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Για το σκοπό αυτό, το πλήρες κείμενο και το ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου Ωραιοκάστρου.

Μέσω του ερωτηματολογίου μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, από 1-12-2015 έως και 31-12- 2015. Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του τελικού κείμενου.

Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχόλιων μπορεί να γίνεται:

Α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση: Δήμος Ωραιοκάστρου
Κομνηνών 76 ΤΚ 57013
Β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δ/νση: tipou@oraiokastro.gr
Γ) Μέσω φαξ στον αριθμό 2310 697897

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τοn αρμόδιο υπάλληλο σε θέματα Προγραμματισμού και Οργάνωσης του δήμου Ωραιοκάστρου κ. Σαράντη Τύπου (τηλ. 231330 4051, email: tipou@oraiokastro.gr)

Ερωτηματολογίο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Print Friendly, PDF & Email