Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 66/2008
Ημερομηνία απόφασης: 2008-02-04
Αριθμός πρακτικού: Νο2

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου