• Ο Δήμος Ωραιοκάστρου αναρτά σήμερα ημέρα Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 τους προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης, Επιτυχόντων και Απορριπτέων της υπ’ αρ. 17429/03-08-2022 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνολικά πενήντα τριών (53) ατόμων, είκοσι τεσσάρων ατόμων (24) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης και είκοσι εννέα ατόμων (29) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (04 ωρών), για το διδακτικό έτος 2022-2023.
  • Κατά των αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντίρρηση ατελώς μόνο για τον εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (02) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι την  Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 και την Τρίτη 30  Αυγούστου 2022.
  • Η αντίρρηση υποβάλλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ηλεκτρονικό τρόπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση prokirikseis@oraiokastro.gr του Δήμου Ωραιοκάστρου.
  • Πληροφορίες/διευκρινήσεις στα τηλέφωνα του Γραφείου Προσωπικού: 2313304087-76-88, κατά τις ώρες γραφείου.

 

1. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ εδώ.

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ εδώ.

3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ εδώ.

4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ εδώ.

 

***Αντικαταστάθηκε η πίνακας 3 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) με νέα έκδοση

Print Friendly, PDF & Email