Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 06/2011
Ημερομηνία απόφασης: 2011-04-18
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9682
Αριθμός πρακτικού: 03/2011

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής