Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 60/2011
Ημερομηνία απόφασης: 2011-11-15
Αριθμός πρακτικού: 10/2011

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής