Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 138/2019
Ημερομηνία απόφασης: 20190930
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΩΕΘΩΗΖ-9ΑΤ
Αριθμός πρακτικού: 28/2019

Συνημμένο αρχείο: 138_apofasi_2019_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: RemoteCARE, Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής