Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 257/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210629
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΙΣ1ΩΗΖ-ΨΞΣ
Αριθμός πρακτικού: 23/2021

Συνημμένο αρχείο: 257_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής