Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 357/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210928
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6Ρ7ΧΩΗΖ-Φ78
Αριθμός πρακτικού: 35/2021

Συνημμένο αρχείο: 357_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής