Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 324/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210914
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω0Ρ3ΩΗΖ-37Η
Αριθμός πρακτικού: 33/2021

Συνημμένο αρχείο: 324_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής