Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 354/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210928
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9ΗΛΣΩΗΖ-6ΕΨ
Αριθμός πρακτικού: 35/2021

Συνημμένο αρχείο: 354_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής