Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 256/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210629
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 99ΩΧΩΗΖ-84Ξ
Αριθμός πρακτικού: 23/2021

Συνημμένο αρχείο: 256_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής