Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 90/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201203
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6Δ8ΔΩΗΖ-ΙΣ8
Αριθμός πρακτικού: 20/2020

Συνημμένο αρχείο: 90_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής