Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 89/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201117
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΝΕΠΩΗΖ-0ΑΙ
Αριθμός πρακτικού: 19/2020

Συνημμένο αρχείο: 89_apofasi_2_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής