Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 98/2020
Ημερομηνία απόφασης: 20201230
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω0ΟΚΩΗΖ-95Ο
Αριθμός πρακτικού: 22/2020

Συνημμένο αρχείο: 98_apofasi_2020_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής