Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 8/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210129
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω1ΤΘΩΗΖ-ΒΕ2
Αριθμός πρακτικού: 1/2021

Συνημμένο αρχείο: 8_apofasi_1_2021_epz.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής