Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 66/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210616
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΙΟ0ΩΗΖ-Σ9Χ
Αριθμός πρακτικού: 9/2021

Συνημμένο αρχείο: 66_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου