Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 12/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210217
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ψ8Λ8ΩΗΖ-ΘΕ1
Αριθμός πρακτικού: 2/2021

Συνημμένο αρχείο: 12_apofasi_2021_1_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου