Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 359/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20211012
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΨΝ21ΩΗΖ-9ΒΗ
Αριθμός πρακτικού: 36/2021

Συνημμένο αρχείο: 359_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής