Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 65/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20210616
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6Ζ0ΘΩΗΖ-ΙΨΡ
Αριθμός πρακτικού: 9/2021

Συνημμένο αρχείο: 65_apofasi_2021_ds.pdf.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου