Πρόσθετες Πληροφορίες Αποφάσεων
Αριθμός απόφασης: 362/2021
Ημερομηνία απόφασης: 20211012
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6Γ6ΥΩΗΖ-Ι8Ρ
Αριθμός πρακτικού: 36/2021

Συνημμένο αρχείο: 362_apofasi_2021_oe.pdf

Κατηγορία Αποφάσεων: Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής